73% Dark Honey Chocolate Bar, 100g

73% Dark Honey Chocolate Bar, 100g